ข้าราชการ

 • นาวาเอก ยศพงศ์ เดชะคุปต์

 • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน

 • สมรส
 • นางณฑินี ธีระธาดา
 • 1 คน
 • ประวัติเพิ่มเติม
 • พันจ่าเอก ศราวุธ ยามะสัก

 • เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน

 • สมรส
 • นางสาวภัสสร ยามะสัก
 • 1 คน
 • ประวัติเพิ่มเติม

นาวาเอก

ยศพงศ์ เดชะคุปต์

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน

นาวาเอก

สมชาย น้อยพิทักษ์

รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน

พันจ่าเอก

ศราวุธ ยามะสัก

เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด